Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1

Základné ustanovenia

(1) Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa správajú príslušnými ustanoveniami zákona č.22/2014 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ako aj zákona č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a ich realizácii.

(2) Poskytovateľom služieb je Wendysports s.r.o., so sídlom Haviarska 6, 040 01  Košice, IČO: 50 730 274, DIČ: 2120472706, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 41082/V (ďalej iba „dodávateľ“).

(3) Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom internetovej stránky http://www.regattashop.sk (ďalej len „elektronický obchod“). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si VOP prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

(4) Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby i právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.


Článok 2

Objednanie tovaru

(1) Odoslanie objednávky je podmienené registráciou zákazníka v databáze dodávateľa a potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov.

(2) Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka.

Článok 3

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry.

(2) Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

(3) Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale.

(4) Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

(5) Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na kúpne zmluvy, ktorých predmetom je tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

(6) V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V prípade vrátenia tovaru, resp. časti objednávky, pri ktorej vznikol nárok na bezplatné doručenie a bez vráteného tovaru by táto podmienka už nebola splnená, bude zákazníkovi z ceny vráteného tovaru odpočítaná cena za dopravu podľa aktuálneho cenníka. Toto sa nevzťahuje na prípadnú výmenu tovaru. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený alebo opotrebovaný, zákazník je povinný uhradiť dodávateľovi náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

(7) Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese obchod@regattashop.sk . Telefonicky a zaslaním sms správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky na tel. čísle 0915 498 090.

Článok 4

Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

(1) Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

(2) V prípade, že objednávka nebola potvrdená, zákazník má právo stornovať ju.

(3) Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu obchod@regattashop.sk

(4) Dodávateľ má právo stornovať objednávku v prípade, že nemôže zákazníka telefonicky zastihnúť. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne emailom informovaný.

Článok 5

Platobné podmienky

(1) Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníka prepravy, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky.

(2) Pri osobnom odbere zákazník zaplatí len cenu tovaru.

(3) V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení, vyrovnajú si tieto záväzky do 14 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy

Článok 6

Podmienky dodania tovaru

(1) Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi.

(2) Pri dodaní tovaru sa zákazníkovi odporúča otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený. V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, odporúča sa spísať o tom spolu s kuriérom zápisnicu. V prípade zistenia akéhokoľvek mechanického poškodenia tovaru po otvorení zásielky, prosíme bezodkladne informovať dodávateľa (najneskôr do 24 hodín).

(3) Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia, alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady odosielateľa z dôvodu opakovaného nezastihnutia zákazníka, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky.

(4) Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi a následnom doručení tovaru späť k odosielateľovi

Článok 7

Spracovanie osobných údajov

(1) Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovanie zákazníka v súvislostí z vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá zato, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

(2) Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, emailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, telefónne číslo.

(3) V prípade, že si zákazník pri registrácií vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke dodávateľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu zákazníka. O zrušenie tejto služby môže zákazník požiadať elektronickou poštou na adrese obchod@regattashop.sk

(4) Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP

Wendysports s.r.o.

Košice, 03.04.2017

V zmysle zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení  zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha, je: Inšpektorát SOI, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1.

Ďalšie kontakty nájdete tu.