Všeobecné obchodné podmienkyČlánok 1

Základné ustanovenia

(1) Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa správajú príslušnými ustanoveniami zákona č.22/2014 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ako aj zákona č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a ich realizácii.

(2) Poskytovateľom služieb je Wendysports s.r.o., so sídlom Haviarska 6, 040 01  Košice, IČO: 50 730 274, DIČ: 2120472706, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 41082/V (ďalej iba „dodávateľ“).

(3) Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom internetovej stránky http://www.regattashop.sk (ďalej len „elektronický obchod“). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si VOP prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

(4) Tovar objednaný, resp. rezervovaný pre osobný odber v kamennej prevádzke Kilpi - OC Galéria, Toryská 5, 040 11 Košice, a následnom zakúpení tovaru v danej prevádzke, podlieha obchodným a reklamačným podmienkam prevádzky.

(5) Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby i právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.Článok 2

Informácie o cene a tovare

(1) Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Dodávateľ nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.

(2) Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

(3) Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH).

(4) Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.


Článok 3

Objednanie tovaru

(1) Odoslanie objednávky je podmienené registráciou zákazníka v databáze dodávateľa a potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov.

(2) Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka.


Článok 4

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry.

(2) Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

(3) Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený zo všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale.

(4) Na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia článku 5 ods. 2-3. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

(5) Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na kúpne zmluvy, ktorých predmetom je tovar, ktorý vzhľadom na je vlastnosti nemožno vrátiť

(6) V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V prípade vrátenia tovaru, resp. časti objednávky, pri ktorej vznikol nárok na bezplatné doručenie a bez vráteného tovaru by táto podmienka už nebola splnená, bude zákazníkovi z ceny vráteného tovaru odpočítaná cena za dopravu podľa aktuálneho cenníka. Toto sa nevzťahuje a prípadnú výmenu tovaru. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený alebo opotrebovaný, zákazník je povinný uhradiť dodávateľovi náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

(7) Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese obchod@regattashop.sk . Telefonicky a zaslaním sms správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky na tel. čísle 0911 895 111.

Článok 5

Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

(1) Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

(2) V prípade, že objednávka nebola potvrdená zákazník má právo stornovať ju.

(3) V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné, účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade, ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru.

(4) Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty dodávateľom, storno poplatok mu nebude účtovaný.

(5) Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu obchod@regattashop.sk

(6) Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

(7) Dodávateľ má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže zákazníka telefonicky zastihnúť.

(8) O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne emailom informovaný.


Článok 6

Platobné podmienky

(1) Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníku prepravy, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky.

(2) Pri osobnom odbere zákazník zaplatí len cenu tovaru.

(3) V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy


Článok 7

Podmienky dodania tovaru

(1) Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi.

(2) Pri dodaní tovaru sa zákazník zaväzuje otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený. V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať dodávateľa (najneskôr do 24 hodín). Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.

(3) Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia, alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady odosielateľa z dôvodu opakovaného nezastihnutia zákazníka, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky.

(4) Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi a následnom doručení tovaru späť k odosielateľovi


Článok 8

Spracovanie osobných údajov

(1) Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovanie zákazníka v súvislostí z vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá zato, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

(2) Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, emailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, telefónne číslo.

(3) V prípade, že si zákazník pri registrácií vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke dodávateľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu zákazníka. O zrušenie tejto služby môže zákazník požiadať elektronickou poštou na adrese obchod@regattashop.sk

(4) Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP

Wendysports s.r.o.

Košice, 03.04.2017

V zmysle zákona č. 128/2000 Z.z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.
Podávanie podnetov, sťažnosti, návrhov a žiadosti SOI